กีฬาคาราเต้โด้

การแข่งขันกีฬาคาราเต้โต้
อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

วันที่   31   ตุลาคม   พ.ศ.  2556 - เวลา 09.00 – 12.00  น.    - อบรมเจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
วันที่   31   ตุลาคม   พ.ศ.  2556 - เวลา 12.00 -  13.00  น.   -  พักกลางวัน 
วันที่   31   ตุลาคม   พ.ศ.  2556 - เวลา 13.00 -  17.00  น.    -  อบรมเจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
วันที่   1   กันยายน   พ.ศ.  2556 - เวลา  10.00 – 11.00 น. - ประชุมผู้จัดการทีม จับฉลาก, จัดคู่ และจัดโปรแกรมการแข่งขัน
วันที่   1   กันยายน   พ.ศ.  2556 - เวลา  10.00 – 12.00 น. - นักกีฬาตรวจร่างกาย
วันที่   1   กันยายน   พ.ศ.  2556 - เวลา  11.00 – 12.00 น. - นักกีฬารายงานตัว และชั่งน้ำหนักทุกรุ่นการแข่งขัน
วันที่   1   กันยายน   พ.ศ.  2556 - เวลา 12.00 – 13.00 น.  - พักกลางวัน
วันที่   1   กันยายน   พ.ศ.  2556 - เวลา  13.00 – 17.00 น.  - ทดสอบและเตรียมความพร้อมของสนามแข่งขัน
วันที่   2   กันยายน   พ.ศ.  2556 - เวลา 08.00 – 08.50 น.   -  นักกีฬาลงทะเบียน
วันที่   2   กันยายน   พ.ศ.  2556 - เวลา 09.00 – 12.00 น.   -  การแข่งขันท่ารำประเภทบุคคลและประเภททีม (KATA) 
วันที่   2   กันยายน   พ.ศ.  2556 - เวลา 12.00 – 13.00 น.   -  พักกลางวัน
วันที่   2   กันยายน   พ.ศ.  2556 - เวลา 13.00 – 17.00 น.   -  การแข่งขันท่าต่อสู้ประเภทบุคคล ( KUMITE )
วันที่   3   กันยายน   พ.ศ.  2556 - เวลา 08.00 - 08.50 น.  - นักกีฬาลงทะเบียน
วันที่   3   กันยายน   พ.ศ.  2556 - เวลา 09.00 - 12.00 น.  -  การแข่งขันท่าต่อสู้ประเภททีม ( KUMITE )
วันที่   3   กันยายน   พ.ศ.  2556 - เวลา 12.00 - 13.00 น.  -  พักกลางวัน
วันที่   3   กันยายน   พ.ศ.  2556 - เวลา 13.00 - 17.00 น.  -  การแข่งขันท่าต่อสู้ประเภททีม ( KUMITE )